جون دلم باز شدم آدم تو میمیرم از غم تو از زیاد و کم تو

نامشخص
نامشخص
دانلود