تو در آغوش من خورشید بودی ای شب دریا نگاه مرد کوهستان همیشه

نامشخص
نامشخص
دانلود