توی تاریکی شب آه در جریان بود زل زدم به آسمون عینکم دودی شد

نامشخص
نامشخص
دانلود