تا هر حرفی میزدم میگرفت هی دست پیش همش با حرفای بی معنیش

نامشخص
نامشخص
دانلود