بیا بیا دلبرا تو در برم جان بخواه چو شد فدا جان من فدای جان تو

نامشخص
نامشخص
دانلود