به همراه ترجمه

دانلود آهنگ بیر تسلی ور کرلان غروروما(یینه آیلاردان کاسم) تورال
بیر تسلی ور کرلان غروروما(یینه آیلاردان کاسم)
تورال
دانلود
دانلود آهنگ سورا اسکندرلی گلمیورسون نیه
سورا اسکندرلی
گلمیورسون نیه
دانلود