ای یار تو درمان دل در به درم باش یک عمر زمین گیر توام بال و پرم باش

نامشخص
نامشخص
دانلود